החזרי מס עקב הפסדי הון - קיזוז הפסדי הון מניירות ערך

הפסדתם כסף בשוק ההון? אולי תוכלו להקל על עצמכם על ידי החזרי מס עקב הפסדי הון. ניתן לנצל הפסדי הון לטובתכם ולקבל החזרי מס על הרווחים ששולמו. כיצד?

על רווחי הון עליכם לשלם מיסים כמובן. אלא שלאורך השנים, הרווחים וההפסדים שלכם מהשקעותיכם ניירות ערך לא מקוזזים באופן אוטומטי. לכן קורה שבסוף שנת מס, רבים מאיתנו משלמים לאוצר המדינה מס על רווחינו, אך לא מתקזזים ומפחיתים את התשלום עבור הפסדינו.

מס ניירות ערך – אפשר להיפטר ממנו?

אם אתם סוחרים בניירות ערך, אתם ודאי מודעים למיסים הגבוהים שעליכם לשלם על רווחים ודיבידנדים שהם מניבים. לא ניתן להיפטר לחלוטין מתשלום מיסים אלו, אך בהחלט אפשר לצמצמם.החזרי מס עקב הפסדי הון - קיזוז הפסדי הון מניירות ערך
לצער כולנו, תוצאת מסחר בניירות ערך אינה רווחים בלבד, אלא גם הפסדים. באלו האחרונים ניתן להשתמש, על ידי קיזוז, כדי להפחית את סכום המס השנתי אותו תיאלצו לשלם על רווחיכם, אך אף רשות ציבורית לא תעשה בשבילכם את העבודה. הבנק, למשל, לא יקזז את ההפסדים מהרווחים שלכם מניירות הערך שבאחזקתכם, כפי שמגיע לכם עד שש שנים לאחור, ובמקרה של התיישנות מס ההכנסה לא יכיר בהפסדים לשם הקיזוז. תיאלצו להגיש דו"חות מס בזמן לשם ניצול האפשרות לקיזוז הפסדי הון, וטיפול נכון ומדוייק יאפשר לכם לקזז הפסדים מן העבר עם רווחים עתידיים שלהם עוד לא זכיתם.

אילו סוגי הפסדים בשוק ההון זכאים להחזרי מס בישראל?

בישראל, הפסדים בשוק ההון שיכולים להיות זכאים להחזרי מס יכולים להיות מגוון מוצרים וכלי השקעה שנרכשו ונמכרו במסגרת פעילות מסחרית בשוק ההון. ישנם הבדלים בין סוגי הפסדים שונים והטיפול בהם:

הפסדים על מניות ואגרות חוב: אם מדובר בהפסדים שנוצרו ממכירת מניות או אגרות חוב שנרכשו לצורך השקעה, אזי ההפסדים אלה יכולים לשמש לצמצום רווחי הון עתידיים ממכירת ניירות ערך אחרים.

הפסדים מהשקעות זרות: הפסדים הנובעים מהשקעות בשווקים זרים יכולים להיות זכאים להחזר מס בתנאי שההשקעה וההפסד מתממשים בהתאם לחוקי המס בישראל ובמדינה בה בוצעה ההשקעה.

הפסדים מכלי השקעה פיננסיים: הפסדים ממכירת כלי השקעה פיננסיים כמו קרנות נאמנות, קרנות גידור, אופציות, ועוד.
במקרים מסויימים, הפסדים שלא ניתן היה לצמצם מרווחים באותה שנה יכולים להיות מועברים והם ישמשו לצמצום תשלומי מס על רווחים בשנים הבאות, עד לגבול מסויים שקובע החוק.

הפסדים מהשקעות פסיביות: הפסדים מהשקעות שלא בוצעו במסגרת פעילות מסחרית פעילה יכולים להיחשב כהפסדים פסיביים, ויש לבדוק את הזכאות להחזר מס על פי חוקי המס הספציפיים הרלוונטיים.

הפסדים על מוצרים מובנים: הפסדים הנובעים ממוצרים מובנים כמו תעודות סל, אשר מחושבים באופן שונה מהשקעות רגילות.

חישוב רווחים והפסדים מהשקעות מנפט בשנים הקודמות מצריך חישוב מיוחד ומסובך. חברות הנפט באישור מס הכנסה מוציאות את החישוב לכל יחידת נפט כדיווח לבורסה, ולכן צריך לבצע חישוב מורכב לחישוב ההחזר. עם זאת, כדאי לדעת כי מעל גיל 60 יש סיכוי גדול יותר להחזר מס בגין יחידות נפט.

יש לבצע חישובים מדוייקים ולבדוק את תקנות המס הרלוונטיות לכל מקרה ומקרה, מאחר וישנם גורמים שונים שיכולים להשפיע על הזכאות להחזר מס.

מי זכאי להחזר מס עבור הפסדי הון?

שכירים או עצמאיים שמכרו בהפסד בשבע השנים האחרונות יוכלו לקבל החזר מס. מי שמכר ניירות ערך בהפסד, מימש נדל"ן ברווח ושילם מס, יוכל לקבל החזר מס בקיזוז ההפסד מהרווח.

כיצד מחשבים את סכום ההפסד שניתן לתבוע לצורך החזר מס?

השלב הראשון בחישוב ההפסד הוא לחשב את ההבדל בין מחיר הרכישה של נייר הערך לבין מחיר המכירה שלו. אם מחיר המכירה נמוך ממחיר הרכישה, ישנו הפסד. יש לבצע תיקונים והתאמות שונות למחיר הרכישה ו/או המכירה, בהתאם לחוקי המס. לדוגמא, הוצאות רכישה ומכירה כמו עמלות יש להוסיף למחיר הרכישה או להפחית ממחיר המכירה.

ההפסדים מחושבים בסיכום שנתי. כלומר, סכום ההפסדים מכל המכירות במהלך השנה מחושב יחד. אם ישנם גם רווחים ממכירת ניירות ערך באותה שנה, הרווחים וההפסדים מנוכים זה מזה. כלומר, ההפסדים מורידים את סכום הרווח החייב במס. כפי שהזכרנו קודם, אם ההפסדים עולים על הרווחים, או אם אין רווחים באותה שנה, ניתן להעביר את ההפסדים לשנים הבאות, לצורך צמצום רווחים עתידיים.

הדיווח על ההפסדים נעשה דרך דו"חות שנתיים שמוגשים למס הכנסה בצירוף נספח שמרכז את כל החישובים, ויש לוודא שהם מתבצעים באופן מדוייק ובהתאם לדרישות רשות המיסים. חשוב לשמור על כל המסמכים הנוגעים לרכישה ולמכירה של ניירות הערך, כדי להוכיח את ההפסדים בפני רשות המיסים. מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון מוסמך כדי לוודא שהחישובים נכונים ולהבטיח שאנו ממקסמים את האפשרות להחזר מס.

מהו המועד האחרון להגשת תביעה להחזר מס על הפסדי השקעה?

המועד האחרון להגשת תביעה להחזר מס על הפסדי השקעה הוא תאריך ההגשה של הדו"ח השנתי לרשות המיסים. הדיווח השנתי נעשה בדרך כלל עד ל-30 באפריל של השנה שלאחר השנה שבה התרחשו ההפסדים. ישנה אפשרות לבקש דחייה בהגשת הדו"ח השנתי. אם ניתנה דחייה, המועד האחרון להגשה יוארך בהתאם לתקופת הדחייה שאושרה על ידי רשות המיסים.

אם התגלה הפסד לאחר הגשת הדו"ח השנתי, יש אפשרות לתקן דו"חות שנתיים קודמים, אך יש לעשות זאת בתוך פרק זמן מסויים מרגע הגילוי. ישנה גם מגבלת זמן על העברת הפסדים קדימה לשנים הבאות. המגבלה נקבעת על פי חוק ויכולה להשתנות, אך בדרך כלל מדובר במספר שנים מוגבל מרגע ההפסד.

האם קיימות מגבלות כלשהן על סוגי ניירות הערך (מניות, אג"ח וכו') שניתן לתבוע עבורם הפסדים?

על רוב ההפסדים על מניות ואגרות חוב ניתן לתבוע החזרי מס בהתאם לתקנות הרלוונטיות. יכולות לחול מגבלות מסויימות על ניירות ערך שנרכשו בבורסות זרות, על הפסדים ממוצרים מובנים או כלי השקעה מורכבים, כמו תעודות סל, אופציות, וכדומה. ישנן מגבלות על תביעת החזרי מס על הפסדים מהשקעות בנכסים אלטרנטיביים, כגון נדל"ן, זהב, או נכסים פיזיים אחרים. במקרים אלו, ההגבלות והחוקים הם שונים ופחות גמישים מאשר בהשקעה במניות ואגרות חוב סטנדרטיות. כמו כן, קיימות מגבלות על תביעת הפסדים מהשקעות בכלים פסיביים.

חשוב לזכור שכל סוג השקעה עשוי להיות חייב בחוקים והגבלות שונות בהתאם לטבעו ולתכונותיו. לכן יש לפנות למומחה שיסייע לכם בהבנת זכויותיכם במלואן.
יש לציין שניתן לקזז הכנסות מריבית מניירות ערך כמו ריבית מאגרת חוב והכנסות מדיבידנד (לא ריבית מפקדון או תוכנית חסכון) מול הפסד הון מניירות ערך באותה שנה בלבד. לא ניתן לקזז מהפסדי הון מהעבר.

מהן ההשלכות של תביעת החזר מס על הפסדי השקעה לשנות מס עתידיות?

השלכה עיקרית של תביעת החזר מס על הפסדי השקעה היא האפשרות לצמצם רווחים חייבים במס בשנים עתידיות. כלומר, אם יהיו לכם רווחי הון מהשקעות בשנים הבאות, ניתן להשתמש בהפסדים שנרשמו כדי להפחית את גובה המס שתשלמו על אותם רווחים. הדבר מאפשר גמישות ותכנון מס לטווח ארוך ולעזור בניהול יעיל של מיסוי והשקעות.

האם הפסדי השקעה בקרן פנסיה או בקופת גמל זכאים להחזרי מס?

השקעות בקרנות פנסיה וקופות גמל בישראל בדרך כלל מתבצעות באופן פסיבי ומנוהלות על ידי גופים מקצועיים. ההשקעות בקרנות אלו מנוהלות באופן שמטרתו לפטור את המשקיעים מהתעסקות בהשלכות המס היומיומיות של ההשקעות.

הכנסות והפסדים מהשקעות אלו נטולי השפעה ישירה על המס שמשלמים המשתתפים בקרנות אלו. לרוב, הכנסות מקרנות פנסיה וקופות גמל פטורות ממס עד לגבול מסויים. לכן הפסדים בהשקעות אלו אינם נחשבים להפסדים שניתן לתבוע עליהם החזר מס ישירות.

בזמן פירעון הקרנות, כלומר במועד פרישה לגמלאות או במקרים אחרים שבהם מוציאים כספים מהקרן, יש לשים לב להשלכות המס הנובעות מסכומי הכסף שמשולמים לכם. חלק מהכספים עשויים להיות חייבים במס, אך הדבר תלוי בסכומים ובתנאים הספציפיים של הקרן. הפסדים בקרנות פנסיה או קופות גמל אינם משפיעים ישירות על חבות המס השנתית שלכם מכיוון שמדובר בהשקעות עם פטור ממס מובנה.

מהן השלכות המס על הפסדי השקעה בשותפות או בחשבון משותף?

במקרה של השקעה בשותפות או בחשבון משותף, הפסדי ההשקעה יחולקו בין השותפים בהתאם לחלקם בשותפות או בחשבון המשותף. כל שותף יתמודד עם השלכות המס של חלקו בהפסד בהתאם לחלקו בהשקעה. כל שותף צריך לדווח על חלקו מההפסד בהצהרת המס האישית שלו. זה יכול להיות מורכב, במיוחד אם ישנם שותפים מרובים עם חלקים שונים בהשקעה. ישנן תקנות שקובעות איך לנהוג במצבים בהם אחד השותפים יוצא מהשותפות.

האם הפסדי הון יכולים לקזז רווחי הון מסוגים אחרים של השקעות?

במערכת המס הישראלית, בדרך כלל ניתן לקזז הפסדי הון מרווחי הון מסוגים אחרים של השקעות. כלומר, אם יש לכם הפסדים ממכירת ניירות ערך מסויימים, תוכלו להשתמש בהפסדים אלו לצמצם את המס על רווחים ממכירת ניירות ערך אחרים. אך עם זאת, לא כל סוגי ההפסדים ניתנים לקיזוז עם כל סוגי הרווחים, או שקיימות מגבלות על הסכומים או על התקופות שבהן ניתן לבצע את הקיזוז.חשוב מאוד לדעת שניתן לקזז רווח ממכירת נדלן מול הפסדי הון וההיפך.

מהן הטעויות הנפוצות שיש להימנע מהן בעת תביעת החזר מס בגין הפסדי השקעה?

דיווח לא מדויק או שגוי: אחת הטעויות הנפוצות היא דיווח לא מדוייק של ההפסדים, כולל שגיאות בחישוב ההפסד, אי הכללת הוצאות רלוונטיות או דיווח על הפסדים שאינם קשורים ישירות להשקעות שניתנות להחזר.

אי הגשת תיעוד תומך: חוסר הגשת מסמכים ותיעוד תומך לדיווח ההפסדים יכול להוביל לדחיית התביעה או אף לחקירה על ידי רשות המיסים.

אי דיווח על רווחים לצורך קיזוז הפסדים: לעיתים, מגישים תביעה על הפסדים מבלי לדווח על רווחים שיכולים להיות קשורים או שיכולים לשמש לצורך קיזוז.

בלבול בין סוגי השקעות: לעיתים נערכת תביעה להחזר מס עבור הפסדים מסוגים של השקעות שאינם זכאים להחזר.

אי התייחסות למגבלות זמן: חשוב להיות מודעים למגבלות הזמן הקיימות לתביעת החזר מס על הפסדים. הפסדים שאינם מתועדים או מדווחים בתוך פרק זמן מסוים עלולים שלא לזכות אתכם בהחזר.

האם יש הוראות מיוחדות להפסדי השקעות סטארט-אפ במערכת המס הישראלית?

כן, במערכת המס הישראלית ישנן הוראות מיוחדות הנוגעות להפסדי השקעות בסטארט-אפים, והן שונות מהוראות הקשורות להשקעות אחרות. לעיתים, הפסדים מהשקעה בסטארט-אפ יכולים להיות מוכרים כהוצאות השקעה כושלת. זה מאפשר למשקיע לקזז את ההפסדים מהכנסות אחרות, בתנאים מסויימים ובהתאם לתקנות המס הספציפיות. יכולות להיות מגבלות על זכאות לקיזוז הפסדים מהשקעה בסטארט-אפ, תלוי בטיב ההשקעה ובמבנה המשפטי של הסטארט-אפ.

כדי שההפסד מהשקעה בסטארט-אפ ייחשב כהפסד השקעה לצורך מס, ייתכן שיהיה צורך בהוכחה שההשקעה בוצעה במסגרת פעילות עסקית או לצורך יצירת רווחים לעתיד. במקרים מסויימים, ישנם תמריצי מס למשקיעים בסטארט-אפים, כגון פטורים או הטבות מס שונות. הטבות אלו יכולות להשפיע על האופן שבו ההפסדים יטופלו. יש לבחון גם את התקנות הקובעות את שיעור ההפסד שניתן לקיזוז. לעיתים קיים שיעור מקסימלי של הפסד שניתן להכיר ולקזז.

השקעות בסטארט-אפים יכולות להיות מורכבות מבחינת מיסוי, ותמיד מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי בנושאים אלו.

מהן השלכות המס על דיבידנדים שהושקעו מחדש וגרמו להפסדים?

ברגע שדיבידנדים מתקבלים, הם נחשבים להכנסה ולכן חייבים במס. המס על דיבידנדים נגבה במקור או מדווח על ידי המקבל בהצהרת המס. כאשר דיבידנדים מושקעים מחדש ומובילים להפסדים, ההפסדים נחשבים להפסדי הון, ויכולים להיות מטופלים כמו כל הפסד הון אחר לצורך מס. הם יכולים לשמש לצורך קיזוז רווחי הון אחרים, אך לא לצורך קיזוז ההכנסה מהדיבידנדים עצמם.

במה שונה הטיפול המס בהפסדי השקעה לתושבים לעומת תושבי חוץ?

תושבות לצורכי מס מוגדרת על פי חוקים ותקנות מס ספציפיים בכל מדינה. בישראל, תושב מס נקבע לפי מבחנים שונים כגון מרכז חייו, משך זמן השהייה במדינה ועוד. תושבים בדרך כלל חייבים במס על הכנסתם הגלובלית, כולל רווחים והפסדים מהשקעות בארץ ובחו"ל. הפסדי השקעה של תושבים יכולים לשמש לצורך קיזוז רווחי הון אחרים בארץ ולעיתים גם בחו"ל.

תושבי חוץ, מצד שני, בדרך כלל חייבים במס רק על הכנסתם שמקורה במדינה בה הם נחשבים לתושבי חוץ. לכן יתכן שהפסדי השקעה בחו"ל לא יהיו ניתנים לקיזוז עם רווחים בארץ, אלא אם כן מדובר במדינה עם אמנה למניעת כפל מס הקובעת אחרת. החובה לדווח והטיפול בהפסדי השקעה שונים באופן מהותי בין תושבים לתושבי חוץ. לתושבים ישנה חובת דיווח מקיפה יותר, כולל על השקעות והפסדים בחו"ל.

האם ניתן לתבוע הפסדי השקעה להחזרי מס במקרה של בעלות חלקית בניירות ערך?

כן, ניתן לתבוע הפסדי השקעה לצורך החזרי מס אפילו במקרה של בעלות חלקית בניירות ערך. את ההפסדים יש לחשב בהתאם לחלקכם בבעלות על ניירות הערך.

איך זה עובד?

קבלת החזר מס כרוכה בהליך מסורבל הכולל הגשת דו"ח שנתי וטפסים רבים לרשות המיסים. בזכות הידע והניסיון שלנו מול הרשויות, אנו נגיש עבורך בקשה לקבלת החזר המס המקסימלי האפשרי בעקבות קיזוז ההפסדים.

עם מי אפשר להתייעץ בנושא?

אם מימשתם ניירות ערך בהפסד, יש סיכוי גדול שאתם זכאים להחזר מס. אנו בפרלמוטר-טמיר-ייזום יכולים לסייע לכם בקבלת החזר מס מקסימלי, על ידי עבודה מקצועית ישירות מול מס הכנסה.

משרד רואי החשבון פרלמוטר-טמיר-ייזום הוקמה על ידי רואי חשבון המתמצאים במיוחד בנושאי החזרי מס עבור רווחים מניירות ערך, ותוכל לספק לכם את כל המידע הרלוונטי אודות האפשרויות העומדות בפניכם והדרכים לקבל את המגיע לכם. משרדנו מתמחה גם בהחזרי מס להשקעות בנפט. הקדימו להגיש את הבקשות הרלוונטיות, שכן ניתן לקבל החזרים מסוג זה עד שש שנים לאחור.

אנו פה לכל התייעצות ולכל שאלה. פנו אלינו טלפונית או במייל לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות או השאירו פרטים בתחתית העמוד ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. 
חברת פרלמוטר טמיר ייזום בע"מ - 03-5584442 ,052-2323094, בשעות 9:00-18:00 בערב, לא כולל שישי-שבת. מייל: ronen@pe-tamir.co.il
 

Coi בניית אתרים